?מדוע בזן מגישה תב"ע (תכנית בניין עיר) היום
מאז שנת 1938 פעלו בתי הזיקוק לפי זיכיון של המנדט הבריטי, זיכיון שניתן לשבעים שנה
והמשיך לחול עם מעבר בתי הזיקוק לבעלות המדינה. כעת, עם תום הזיכיון קיים צורך להסדיר
את כלל ההליכים התכנוניים באופן שייתן מענה לצרכי הסביבה, התושבים והמפעלים הנמצאים
.במתחם בתי הזיקוק

?כיצד התב"ע החדשה משרתת את האינטרס הציבורי

לאחר אישור התב"ע יחולו הליכי התכנון המקובלים בישראל, על המתחם, מצב שלא היה קיים
עד היום, ובכך ניתן יהיה לאפשר מעורבות ושקיפות ציבורית בכל הקשור לנעשה במתחם
.והשפעותיו השונות על חיי התושבים
בהוראות התכנית נכללים הסטנדרטים הסביבתיים המחמירים ביותר, בהתאם לקביעת המשרד
לאיכות הסביבה והוראות הגורמים הביטחוניים השונים, בתחומי המתחם וסביבותיו. זאת
על מנת להבטיח את שלום וביטחון התושבים והסביבה, כאשר במקביל ניתן יהיה לפעול
בשקיפות מלאה בכל הקשור לפעילות בזן בשנים שיבואו
במקביל ניתן יהיה לקיים מעורבות גבוהה של נציגי הציבור והקהילה בהליכים השונים הקשורים
.למתחם, הפקדות תכניות אישורי ביצוע ועוד

?כיצד אישור התב"ע יתרום לשמירה על איכות הסביבה

מאז עברה בזן מבעלות ממשלתית לבעלות הנוכחית, חל שיפור דרמטי באיכות האוויר במתחם
.בזן וכן בסביבתו
איזור חיפה עומד כיום בתקנים המחמירים של המשרד לאיכות הסביבה, זאת בהשוואה לערים
.אחרות ובניגוד לדעה הרווחת
במקביל הופסקה הזרמת שפכים לקישון והושקעו סכומים גדולים מאוד על מנת לבנות מתקן
.השבה, כך שלא יוזרמו שפכים נוספים בעתיד
.הוראות התכנית מחייבות כי לא תהיינה חריגות זיהום אוויר מעבר לגדרות המפעלים

?כיצד התב"ע מסייעת לבטיחות בזן בעת מצבי חירום

מטבע הדברים לא ניתן לפרט את כלל התהליכים המתבצעים כיום בנושאי מיגון וביטחון, אך
ברור שבתכנית התב"ע קיימת התייחסות לתקנים המחמירים בתחום, בהתאם להנחיות גורמי
הביטחון והבטיחות, ובזן משקיעה משאבים רבים במסגרת התב"ע בתחומים אלה ותמשיך
.להשקיע גם בעתיד
במקביל מתבצעים תהליכי מיגון מתקדמים, על מנת לתת מענה לתרחישי קיצון ולשמור
על ביטחונם של התושבים. מניתוח התרחישים שנעשו ע"י גורמי מקצוע במסגרת התכנית ברור
.כי בכל תרחיש לא קיים סיכון לתושבי הסביבה

?אילו השקעות מבצעת בזן במסגרת התכנית החדשה

בזן השקיעה בחמש השנים האחרונות סך של כמיליארד שקל, בהשקעת טכנולוגיות סביבתיות
.המתקדמות בעולם
.את התוצאות רואים כבר היום באיכות האוויר ובחיים שחזרו לקישון, כמו גם במישורים נוספים
.במסגרת התכנית בזן מחויבת להשקעות נוספות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים
,בזן תמשיך להשקיע משאבים רבים על מנת לעמוד בתקנים האירופים המחמירים ביותר
. כמו גם משאבים לרווחת התושבים, באמצעות הקמת טיילת ופארק עירוני