עוד בימי מלחמת העולם הראשונה, חיפשה האימפריה הבריטית מקורות אנרגיה חלופיים לפחם.
בשנת 1935 נחתם הסכם בין חברות הנפט לממשלת בריטניה והוקמה חברת CRL
מפעלי זיקוק מאוחדים.