הקריטריונים בתכנית לשימור כפי שנקבעו בתב"ע:
• שימור המירקם ההיסטורי על פי מאפייניו האורבניים
• שימור הסימטריה
שימור מבנים ייחודיים לתעשיית הנפט
המסקנות מתוך נספח השימור שולבו אינטגראלית במסמכי התב"ע של בתי הזיקוק,
בתשריט ובתקנון, ונועדו להבטיח קריטריונים ברורים בנוגע לשימור.
אלו עיקריהן:
• רצועת המבנים המנהלית על מבנה הכיכרות האופייני לה נבנתה בחשיבה אורבנית אחידה
צמודה לציר צפון דרום ברור וראויה לשימור ככזו.
• ברצועה זו את החזית המערבית יש לשמר ללא שינוי. יש לשמר את מאפיין הסימטריה במבנים
• תנאי לבניה ממזרח למבנים לשימור – הריסת המבנים הארעיים
• מבנה הלבניות ומבנה הפילבוקס מוגדרים מבנה תעשייתי לשימור.
כל פרויקט עתידי להפיכת ה"לבניות" למרכז לקליטת מבקרים ישמר את המורשת התעשייתית
של מתקן הקרור ויכלול את שתי הלבניות. כל פרויקט יובא לבחינה של היחידה לשימור בעיריית חיפה.מבנים משומרים - לפרטים נוספים יש ללחוץ על התמונה